Telefoonnummer 0481-422101

Podo linea plus

ORTHOPEDIE EN GEZONDE VOETEN

Podo Linéa+
Door een landelijke samenwerking met orthopedische schoentechnische bedrijven wil Podo Linéa er voor zorgen dat het ziekenfonds de aanpassingen bij de A, B en C-schoenen blijft vergoeden.

Podo Linéa+
Zoals u weet, worden veel professioneel aangemeten schoenen in zijn geheel of gedeeltelijk vergoed door het ziekenfonds. De voortekenen van het nieuwe vergoedingsstelsel laten ons duidelijk zien dat daar in de toekomst verandering in zal komen.

Door een landelijke samenwerkingsverband met orthopedische schoentechnische bedrijven wil Podo Linéa er voor zorgen dat het ziekenfonds de aanpassingen bij de A-, B- en C-schoenen blijft vergoeden. Dit samenwerkingsverband noemen we: Podo Linéa+ (Podo Linéa Plus).

Oplossing:
Podo Linéa+ is dé ideale oplossing om het orthopedisch schoentechnische bedrijf te laten samenwerken met de Podo Linéa-groep. Een samenwerking die voor beide groepen profijt heeft.

Zo is Podo Linéa+ het inkoop- en marketing samenwerkingsverband voor de orthopedische schoentechniek bedrijven in Nederland.

Wilt u meer informatie over Podo Linéa+?
Neem dan nu contact met ons op en wij beantwoorden al uw vragen.
Of bekijk hier onze video presentatie.

Zorgplan
Inkoop- en marketinggroep Podo Linéa en Podo Linéa+.

Inleiding
De inkoop- en marketinggroep Podo Linéa is 25 jaar geleden opgericht als inkoop- en marketinggroep van Garant Schoenen + Mode B.V. Dit met als doel: de begeleiding en ondersteuning van de leden die schoenen met bijzondere aspecten in pasvorm verkopen. Dit kan inhouden: wijdtematen, schoenen geschikt voor losse steunen of waarbij aanpassingen voor het beter functioneren van de voet mogelijk zijn. Dit alles onder het motto: meten = weten. Hierbij werd door diverse leden – op individuele basis – samengewerkt met podotherapeuten of orthopedische schoentechnici. Anderen maakten, na een studie bij diverse instituten, zelf de inlegzooltjes.

Op dit moment telt de Podo Linéa groep bijna 60 aangesloten ondernemingen. Die voldoen allemaal aan de spelregels van Podo Linéa voor wat betreft samenstelling assortiment en kennis van zaken. Alle Podo Linéa-deelnemers zijn gediplomeerd Schoenconsulent. Teneinde de vakkennis van de Podo Linéa-deelnemers te combineren en uit te bouwen werd in augustus 2004 de inkoop- en marketinggroep Podo Linéa+ opgericht. Met deze samenwerking wordt de know how van vakspecialisten gebundeld.

De toekomst is dichterbij dan u denkt
Het zorgstelsel staat onder druk. Daarom moet er kritisch gekeken worden naar uitgaven voor de diverse voorzieningen, waaronder de toewijzing van A- en B-schoeisel die worden geleverd door de orthopedische schoentechnische bedrijven.
Daarom zijn Podo Linéa en Podo Linéa+ een samenwerkingsverband aangegaan. Hierdoor ontstaat er een vooraanstaande groep van bedrijven die door samenwerking en preventie de kwaliteit kan verhogen en zo mogelijk kosten van het speciaalschoeisel kan drukken.

Wat zijn hiervoor de elementen.

 • Preventie
 • Samenwerking tussen diverse bedrijven
 • Nazorg

Wat houdt de preventie in?
Door de laagdrempeligheid kan de goed opgeleide gespecialiseerde schoenwinkelier samen met de consument al vroegtijdig voetklachten herkennen en daar adequaat speciaalschoeisel voor betreffende voet uitzoeke. Voor voetproblemen waarvoor hij geen oplossing heeft, kan hij met zijn samenwerkend orthopedisch bedrijf een oplossing zoeken. Hierdoor kunnen de klachten, die later kunnen leiden tot kostbare medicatie, tot een later tijdstip worden uitgesteld c.q. worden voorkomen. Ook kunnen er – in samenwerking met patiëntenverenigingen – voetmeetdagen worden gehouden.

Samenwerking tussen diverse bedrijven
Doel: om kwaliteit te waarborgen bij de toepassing van C-schoenen en de
kosten voor OSA (Orthopedisch Schoeisel A) zo mogelijk te beperken. Hier is voor een duidelijk actieplan gekozen met als uitgangspunt: meer toepassen van confectie schoenvoorzieningen bij voetproblemen. Bestemd voor die patiënten die een verwijzing hebben voor orthopedisch- en semi orthopedische schoenen.

Doel van de samenwerking
Bij het voorzien van klanten met een verwijzing voor (semi) orthopedische schoenen kan de huidige gestempelde collectie niet meer beschouwd worden als adequaat. Dit door o.a. gebrek aan innovatie, onvoldoende modieus, te weinig keus in afwijkende leestmaten en vaak lange levertijden. De fabrikanten van confectie(pasvorm)schoenen bieden tal van producten aan, die vaak beter toepasbaar zijn bij voetproblemen. Met name internationaal zijn er veel schoenproducten ontwikkeld op het gebied van preventie van voetklachten en producten, gericht op het dragen van schoenen bij voetproblemen. Deze producten kunnen, door het ontbreken van het NVOS (Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici) stempel, niet toegepast worden.
Deze schoenen kunnen de volgende voorzieningen hebben waardoor zij goed toepasbaar zijn bij voetproblemen, zoals:

 • afwijkende leestmodellen;
 • gepolsterde schachten;
 • afwikkeling in de zool van de schoen;
 • aangepaste sluitingen;
 • gering gewicht;
 • acceptabele modellen/snitten;
 • preventief schoeisel (bijvoorbeeld reuma- en diabetespatiënten)

Ook zijn er voor het ziektebeeld DM (Diabetes Mellitus) speciale preventieschoenen ontwikkeld die goed toepasbaar zijn. Echter, door het ontbreken van het NVOS-stempel kunnen die nu niet gebruikt worden. Orthopedische schoentechnische bedrijven, tezamen met Podo Linéa en verenigd in Podo Linéa+, erkennen bovenstaande problematiek. Zij hebben een format opgesteld om, met behulp van Podo Linéa+ als facilitair bedrijf, bij voetproblemen adequaat confectieschoenen toe te kunnen passen. Juist voor die klanten, die door een specialist zijn geïndiceerd voor orthopedisch- en semi-orthopedisch schoeisel. Een aantal orthopedisch schoentechnische bedrijven beschikt over een eigen winkel en dus voorraad van C-schoenen. De leden van Podo Linéa+ die geen eigen winkel hebben, sluiten een overeenkomst met een Podo Linéa-winkel voor de levering van C-schoenen. De vast te stellen Collectie-schoenen van een Podo Linéa+-winkel worden bepaald door de leden van Podo Linéa+. Hieronder de aanzet voor een samenwerking, waarbinnen orthopedische schoentechische bedrijven, aangesloten bij Podo Linéa+ en gefaciliteerd door Podo Linéa, gebruik kunnen maken van geselecteerde C-schoenen.

Samenwerking – Voetzorg Plus
Contractpartij naar de zorgverzekeraars is het individueel OST (Orthopedisch Schoen Technisch) bedrijf, dat werkt volgens de uit te werken samenwerking van Podo Linéa+. Eventueel kan Podo Linéa+ ook zelf contracten afsluiten indien dit gewenst wordt door de zorgverzekeraar.

Er is sprake van 2 routes:
OST bedrijf met C-schoenen, hierna bedrijf A;
en OST bedrijf zonder C-schoenen, bedrijf B.
Voor afspraken met de zorgverzekeraar bestaat er geen verschil.

De route:

 • De arts verwijst voor orthopedisch en (semi)orthopedisch schoeisel,
 • Klant meldt zich bij het orthopedisch schoentechnisch bedrijf.
 • OST meet aan.

In het geval er een C-schoen wordt geleverd, is er sprake van 2 routes:
A – orthopedisch schoenmakerij heeft zelf de C-schoenen
B – orthopedisch bedrijf heeft géén C-schoenen
In het geval dat een gestempelde schoen het meest adequaat is (bijvoorbeeld kinderen), dan levert de OST zoals contractueel geregeld.

Indien C-schoen is gewenst dan:
Bedrijf A: model kan worden uitgezocht
Bedrijf B: klant wordt na het aanmeten verwezen naar een Podo Linéa-winkel met notitie voor de specificaties van OST, inclusief de eisen waaraan de schoen moet voldoen.

De Podo Linéa-winkel zorgt dat de schoenen bij OST komen, afhankelijk van de onderlinge afspraken. De OST kan ook bepalen dat voor B- en C-schoenen de afspraak voor aanmeten gemaakt wordt bij de Podo Linéa-winkel. OST stelt een aanvraagformulier op voor interne administratie plus planning. OST maakt voetbedden + schoenaanpassingen en levert het product aan de klant. Er wordt een controleafspraak gepland na bijvoorbeeld 4 weken waarin meegenomen wordt het bereiken van de gestelde doelen.

OST stuurt de rekening naar de desbetreffende zorgverzekeraar met vermelding van format Podo Linéa+. In geval van route B betaalt OST de schoenen aan de Podo Linéa-winkel. Prijsafspraken met de zorgverzekeraar moeten individueel per bedrijf gemaakt worden.

Afwegingen of een A-, B- of C-schoen toegepast wordt, kunnen zijn:

 • rekening houdend met medische indicatie
 • adequate maatvoering, rekening houdend met conditie van de voet
 • de intentie is de keuze te ondersteunen door vereenvoudigd schoenselectiesysteem.

De eisen die aan de schoen gesteld moeten worden m.b.t. het toepassen van orthopedisch schoentechnische voorzieningen zijn:

 • ruimte voor maatvoetbed
 • verstelbare sluiting van de schoen d.m.v. veter/klittenband
 • hak/zool aanpassingen moeten, indien gewenst, toegepast kunnen worden
 • het gebruiksdoel van de schoen staat centraal bij de keuze, d.w.z. afwegingen als mobiliteit, alleen binnenshuis gebruik, wandelen, werksituatie (geen werkschoenen) etc.

De deelnemende OST-bedrijven verplichten zich gebruik te maken van het genoemde format. Doel hierbij is te komen tot een maximale reductie van het toepassen van orthopedische A-schoenen en een betere klanttevredenheid te bereiken door het toepassen van confectieschoenvoorzieningen die passen bij de gebruiker.

Nazorg
In de nazorg zal veel aandacht worden gegeven aan de tevredenheid van de consument c.q. patiënt. Zonodig kan er een klachtencommissie worden gevormd uit interne en externe personen die een bindend oordeel kunnen geven.

Tevens zal er onderzoek verricht worden naar innovatie van het product schoenen (en de toepassingen daarvan) die de verbetering van de pasvorm en het loopgenot kunnen bevorderen. Bij goedkeuring van dit plan door de ziektekostenverzekeraars zal er in samenwerking met de betrokken partijen een marketingplan worden voorgelegd richting de verzekerden om deze nieuwe strategie te ondersteunen.

Samenvatting:

 • Podo Linéa en Podo Linéa+ bieden een totaal zorgpakket met een landelijke dekking.
 • B-schoenen kunnen binnen het nieuwe stelsel ook Confectieschoenen zijn. De schoenen, inclusief de aanpassingen die hierop gemaakt dienen te worden, vallen in de basisvergoeding.
 • Het product is niet de basis, maar de zorg.
 • Zorg is kennis, die de orthopedische schoentechnici binnen Podo Linéa en Podo Linéa+ kunnen bieden (kennisoverdracht).
 • De schadelast in relatie tot de medische indicatie kan, door preventie, mogelijk worden teruggebracht.
 • De instroom naar A-schoeisel is, door de samenwerking met Podo Linéa en Podo Linéa+, te verminderen. Door eerdere signalering van voetklachten (bijvoorbeeld bij diabetespatienten) hoeft minder naar A-schoeisel verwezen te worden. (preventie, rugklachten, minder fysiotherapie, enzovoort).
 • Podo Linéa en Podo Linéa+ kunnen schoeisel ten behoeve van alle verzekerden leveren, van preventief tot aan maatschoenen en alles wat daar tussenin ligt.
 • Bepalen van een adequate collectie door Podo Linéa+
 • Levertijden afspreken: maximaal 4 weken na aanvraagdatum
 • Geen aanvraagprocedure
 • 12 maanden na levering krijgt klant evaluatieformulier (resultaten worden getotaliseerd en gecommuniceerd met zorgverzekeraar)
 • Reclame/marketing
 • Centraal loket alleen aanbieden op uitdrukkelijke wens van de zorgverzekeraar, ten behoeve van verwijzing en financiële afwikkeling.